Generelle antagelser ved estimering af forventede forbedringer af opsparings størrelse ved pensionsalder

VIGTIGT: Nedenstående er et uddrag af vores samarbejdspartneres generelle historik. Pensionshjælp.nu er ikke forsikringsformidlere eller mæglervirksomhed. Vi hjælper vores brugere med at opnå de bedste vilkår ved at henvise til uddannede pensionsrådgivere.

For­ven­te­de for­bed­rin­ger er esti­ma­ter udledt ved pro­fi­le­ring i for­hold til ano­ny­mi­se­re­de infor­ma­tio­ner om nuværen­de og tid­li­ge­re kun­ders for­ud­sæt­nin­ger ved ind­teg­ning, her­un­der 1) alder på ind­teg­nings­tids­punk­tet, 2) pro­dukt(er) som opspa­ring var pla­ce­ret i for­ud for ind­teg­ning og dis­se pro­duk­ters risi­ko (målt på aktie­an­del), 3) depot­stør­rel­se (ved ind­teg­ning), 4) even­tu­el præ­mie­ind­be­ta­ling, 5) afgi­ven­de sel­skab (hvor kun­dens opspa­ring var for­val­tet for­ud for ind­teg­ning), 6) ønske­de pen­sion­s­tids­punkt, og 7) aftalt veder­lag til Pensionsrådgiveren (ved afta­le­ind­gåel­se).

Ved over­før­sel af opspa­rin­ger fra fle­re for­skel­li­ge pen­sions­sel­ska­ber/ban­ker væl­ges det pen­sions­sel­skab hvor flest mid­ler blev over­ført fra som det ’afgi­ven­de sel­skab’.

Til brug for pro­fi­le­ring bereg­nes data­grund­la­get ved en anta­gel­se om, at nuværen­de og tid­li­ge­re kun­der ind­teg­nes i dagens mar­keds­mil­jø for kom­merci­el­le pen­sions­pro­duk­ter, med kun­der­nes spe­ci­fik­ke og indi­vi­du­el­le for­ud­sæt­nin­ger (se oven­for).

Den for­ven­te­de stør­rel­se af opspa­rin­gen på pen­sion­s­tids­punk­tet, ved fort­sat opspa­ring via kun­dens tid­li­ge­re pen­sions­sel­skab/bank, bereg­nes ved at iden­ti­fi­ce­re det mest sand­syn­li­ge pen­sions­pro­dukt som opspa­rin­gen var pla­ce­ret i for­ud for ind­teg­nin­gen som kun­de hos en pensionsmægler. Det mest sand­syn­li­ge pro­dukt er pen­sions­pro­duk­tet hos tid­li­ge­re pen­sions­sel­skab/bank som tæt­test mat­cher kun­dens valg af risi­ko og for­valt­nings­stra­te­gi ved ind­teg­ning som kun­de hos pensionsmægleren.

Til­sva­ren­de bereg­nes stør­rel­sen af opspa­rin­gen for det bed­ste sam­men­lig­ne­li­ge pro­duktal­ter­na­tiv i dagens mar­ked med Selskabet som mæg­ler med den sam­me risi­kopro­fil og for­valt­nings­sta­te­gi, som kun­den hav­de ved ind­teg­ning. Den for­ven­te­de for­bed­ring bereg­nes som for­skel­len mel­lem de to for­ven­te­de stør­rel­ser af opspa­rin­gen på pen­sion­s­tids­punk­tet.

Til brug ved bereg­ning af for­ven­te­de stør­rel­ser af opspa­ring, for både det tid­li­ge­re pen­sions­pro­dukt i afgi­ven­de sel­skab og det bed­ste alter­na­ti­ve pro­dukt via Pensionsrådgiveren(i dagens mar­ked), model­le­res den gæl­den­de vir­kemå­de for pro­duk­ter­ne i mar­ke­det og de nuværen­de omkost­nin­ger til både for­valt­ning og admi­ni­stra­tion i pen­sions­sel­ska­ber­ne/ban­ker­ne. Der tages envi­de­re udgangs­punkt i kun­der­nes sam­ar­bejds­af­ta­le med Pensionsrådgiveren, Pensionsrådgiverens afta­le­vil­kår fast­lå­ses ved ind­teg­ning, til iden­ti­fi­ka­tion af hvil­ket veder­lag kun­der­ne skal beta­le til Pensionsrådgiveren.

Veder­lag til Pensionsrådgiveren med­reg­nes ikke i simu­le­rin­gen af frem­ti­dig pen­sions­stør­rel­se for pro­duk­tet som kun­den hav­de i afgi­ven­de sel­skab før kun­den blev pensionmæglerens kun­de. Veder­lag til Pensionsrådgiveren med­reg­nes kun i esti­ma­tet for frem­ti­dig pen­sions­stør­rel­se for pen­sions­pro­duk­tet kun­den væl­ger via Pensionsrådgiveren. Der er såle­des tale om en fair sam­men­lig­ning af for­ven­tet frem­ti­dig pen­sions­stør­rel­se i val­get mel­lem opspa­ring via direk­te betje­ning i pen­sions­sel­ska­bet/ban­ken og opspa­ring via mæg­ler­be­tje­ning i pen­sions­sel­ska­bet (med Pensionsrådgiveren som mæg­ler).

Pro­dukt i afgi­ven­de sel­skab væl­ges kon­kret ved at fin­de det pro­dukt der pas­ser bedst til risi­kopro­fi­len som kun­den valg­te på mødet med Pensionsrådgiveren på ind­teg­nings­tids­punk­tet. Pro­dukt i afgiv­ne sel­skab fin­des på den­ne måde for at sik­re et tids­sva­ren­de pro­duk­tvalg og under­støt­tel­se af histo­ri­ske pro­duk­tvalg af even­tu­elt udgåe­de pro­duk­ter.

Pensionsrådgiveren benyt­ter både tid­li­ge­re og nuværen­de kun­ders for­ud­sæt­nin­ger til at give et opda­te­ret ind­blik i Pensionsrådgiverens kon­kur­ren­ce­dyg­tig­hed i dagens mar­ked, hvor­for ovenståen­de meto­de til iden­ti­fi­ka­tion af pen­sions­pro­dukt i afgi­ven­de pen­sions­sel­skab/bank er nød­ven­dig (Pensionsrådgiverens  kun­der er ind­teg­net over en årræk­ke, hvor pro­duk­tud­bud­det hos de kom­merci­el­le pen­sions­sel­ska­ber har ændret sig løben­de igen­nem peri­o­den).

Til esti­me­ring af for­ven­tet for­bed­ring af pen­sio­nen for nye kun­der, bereg­nes for­bed­rings­po­ten­ti­a­let som hvis alle Pensionsrådgiverens kun­der blev ind­teg­net på ny, i dagens mar­ked. Såle­des ind­går for­bed­ring­po­ten­ti­a­le for eksi­ste­ren­de og tid­li­ge­re kun­der som data­grund­lag til esti­me­ring af for­ven­tet for­bed­ring for nye kun­der med lig­nen­de for­ud­sæt­nin­ger (per­son­li­ge for­ud­sæt­nin­ger såsom opspa­rings­ho­ri­sont, risi­kop­ræ­fe­ren­ce, nuværen­de pen­sions­sel­skab, ønsket for­valt­nings­stra­te­gi etc.).

Det bed­ste alter­na­ti­ve pen­sions­pro­dukt, via Pensionsrådgiveren, væl­ges mel­lem pro­duk­ter der har lig­nen­de risi­ko (gen­nem­snit­lig aktie­an­del over tid), med en til­ladt afvi­gel­se på +/- 10 % af valgt gen­nem­snit­lig aktie­an­del, over den til­ba­geværen­de opspa­rings­ho­ri­sont, og med krav om sam­me for­valt­nings­stra­te­gi. Aktiv og semi- aktiv for­valt­ning ses i den­ne for­bin­del­se som gra­der af aktiv for­valt­ning hvor­for kun­der med aktiv for­valt­ning kan bli­ve anbe­fa­let pro­duk­ter med semi- aktiv for­valt­ning og omvendt. Pas­siv for­valt­ning hol­des sepa­rat og kun­der med præ­fe­ren­ce for pas­siv for­valt­ning får såle­des kun anbe­fa­let pro­duktal­ter­na­ti­ver med pas­siv for­valt­ning.

Pro­fi­le­ring fore­ta­ges på bag­grund af oply­ste opspa­rings­ho­ri­sont (for­skel på ønsket pen­sions­al­der og nuværen­de alder) og stør­rel­sen på opspa­rin­ger­ne.

Ken­des den ønske­de pen­sions­al­der ikke, anta­ges den­ne at være 67 år, med­min­dre kun­den er 67 år eller der­over. Her anta­ges pen­sions­al­de­ren at være nuværen­de alder plus ét år. Opspa­rings­ho­ri­son­ten udle­des her­af som pen­sions­al­de­ren fra­truk­ket nuværen­de alder.

Ved pro­fi­le­ring bereg­nes inter­val for for­ven­te­de for­bed­rin­ger ved udvæl­gel­se af de nuværen­de og tid­li­ge­re kun­der, der med hen­syn til opspa­rings­ho­ri­sont og stør­rel­se på opspa­ring er tæt­test på den kon­kre­te pro­fi­le­re­de kun­de. Kri­te­ri­er­ne opspa­rings­ho­ri­sont og stør­rel­se på opspa­ring udvi­des for opnåel­se af en til­stræk­ke­lig stor grup­pe af lig­nen­de kun­der til esti­me­ring af inter­val­let over for­ven­tet stør­rel­se af pen­sions­op­spa­ring på pen­sion­s­tids­punk­tet kan anta­ges at være repræ­sen­ta­tivt for det kon­kre­te kun­de­em­ne.

Ini­ti­elt udvæl­ges kun­der med ens opspa­rings­ho­ri­sont og stør­rel­se af opspa­ring afrun­det til nær­me­ste 100.000 kr. Ved for lil­le en grup­pe af sam­men­lig­ne­li­ge kun­der, til at opnå repræ­sen­ta­ti­vi­tet, udvi­des inter­val­let af opspa­rings­ho­ri­son­ter ind­led­nings­vist med +/- ét år (i for­hold til kun­dens aktu­el­le alder). Er grup­pens stør­rel­se fort­sat for lil­le, udvi­des inter­val­let af opspa­rin­gens stør­rel­se af to omgan­ge med hen­holds­vis +/- 100.000 kr. (i for­hold til kun­dens aktu­el­le depot), opspa­rings­ho­ri­son­ten med yder­li­ge­re +/- 1 år og ende­ligt udvi­des inter­val­let af opspa­rin­gens stør­rel­se af otte omgan­ge, med tjek for opnåel­se af nød­ven­dig grup­pe­stør­rel­se efter hver udvi­del­se, med hen­holds­vis +/- 100.000 kr. Opnår grup­pen ikke en til­stræk­ke­lig stør­rel­se ved udvi­del­se af opspa­rings­ho­ri­son­ten med +/- 2 år og stør­rel­se af opspa­ring med +/- 1 mio. kr., er data­grund­la­get for pro­fi­le­rin­gen ikke til­stræk­ke­lig til at give et til­freds­stil­len­de esti­mat for inter­val­let over for­bed­rings­po­ten­ti­a­le på pen­sion­s­tids­punk­tet.

Der for­ven­tes en grup­pe på mini­mum 60 til­sva­ren­de, nuværen­de eller tid­li­ge­re kun­der for bereg­ning af for­ven­tet for­bed­ring. Det oply­ste inter­val er defi­ne­ret ved hen­holds­vis den tyven­de og fir­sensty­ven­de per­cen­til, for at und­gå ekstre­me afvi­gel­ser.

Den for­ven­te­de stør­rel­se af opspa­rin­gen er bereg­net ved simu­le­ring (Mon­te Car­lo meto­de), hvor der tages høj­de for alle pro­dukt­ka­rak­te­ri­sti­ka såsom aktiv­sam­men­sætning over tid og samt­li­ge omkost­nin­ger (direk­te og indi­rek­te omkost­nin­ger) model­le­ret på måneds­ba­sis. Afkast­for­ud­sæt­nin­ger for hen­holds­vis aktier og obliga­tio­ner føl­ger F&Ps lang­sig­te­de for­vent­nin­ger på 7% og 4% og for­vent­nin­gen kon­ver­ge­rer, fra et udgangs­punkt tæt på 0 % for den kor­te ren­te, mod den lang­sig­te­de for­vent­ning for beg­ge aktiv­klas­ser over en peri­o­de på cir­ka 10 år via simu­le­ring af den kor­te ren­te.