Generelle antagelser ved estimering af forventede forbedringer af opsparings størrelse ved pensionsalder

For­ven­te­de for­bed­rin­ger er esti­ma­ter udledt ved pro­fi­le­ring i for­hold til ano­ny­mi­se­re­de infor­ma­tio­ner om nuværen­de og tid­li­ge­re kun­ders for­ud­sæt­nin­ger ved ind­teg­ning, her­un­der 1) alder på ind­teg­nings­tids­punk­tet, 2) pro­dukt(er) som opspa­ring var pla­ce­ret i for­ud for ind­teg­ning og dis­se pro­duk­ters risi­ko (målt på aktie­an­del), 3) depot­stør­rel­se (ved ind­teg­ning), 4) even­tu­el præ­mie­ind­be­ta­ling, 5) afgi­ven­de sel­skab (hvor kun­dens opspa­ring var for­val­tet for­ud for ind­teg­ning), 6) ønske­de pen­sion­s­tids­punkt, og 7) aftalt veder­lag til Pensionshjaelp (ved afta­le­ind­gåel­se).

Ved over­før­sel af opspa­rin­ger fra fle­re for­skel­li­ge pen­sions­sel­ska­ber/ban­ker væl­ges det pen­sions­sel­skab hvor flest mid­ler blev over­ført fra som det ’afgi­ven­de sel­skab’.

Til brug for pro­fi­le­ring bereg­nes data­grund­la­get ved en anta­gel­se om, at nuværen­de og tid­li­ge­re kun­der ind­teg­nes i dagens mar­keds­mil­jø for kom­merci­el­le pen­sions­pro­duk­ter, med kun­der­nes spe­ci­fik­ke og indi­vi­du­el­le for­ud­sæt­nin­ger (se oven­for).

Den for­ven­te­de stør­rel­se af opspa­rin­gen på pen­sion­s­tids­punk­tet, ved fort­sat opspa­ring via kun­dens tid­li­ge­re pen­sions­sel­skab/bank, bereg­nes ved at iden­ti­fi­ce­re det mest sand­syn­li­ge pen­sions­pro­dukt som opspa­rin­gen var pla­ce­ret i for­ud for ind­teg­nin­gen som kun­de hos Pensionshjaelp. Det mest sand­syn­li­ge pro­dukt er pen­sions­pro­duk­tet hos tid­li­ge­re pen­sions­sel­skab/bank som tæt­test mat­cher kun­dens valg af risi­ko og for­valt­nings­stra­te­gi ved ind­teg­ning som kun­de hos Pensionshjaelp.

Til­sva­ren­de bereg­nes stør­rel­sen af opspa­rin­gen for det bed­ste sam­men­lig­ne­li­ge pro­duktal­ter­na­tiv i dagens mar­ked med Pensionshjaelp som mæg­ler med den sam­me risi­kopro­fil og for­valt­nings­sta­te­gi, som kun­den hav­de ved ind­teg­ning. Den for­ven­te­de for­bed­ring bereg­nes som for­skel­len mel­lem de to for­ven­te­de stør­rel­ser af opspa­rin­gen på pen­sion­s­tids­punk­tet.

Til brug ved bereg­ning af for­ven­te­de stør­rel­ser af opspa­ring, for både det tid­li­ge­re pen­sions­pro­dukt i afgi­ven­de sel­skab og det bed­ste alter­na­ti­ve pro­dukt via Pensionshjaelp (i dagens mar­ked), model­le­res den gæl­den­de vir­kemå­de for pro­duk­ter­ne i mar­ke­det og de nuværen­de omkost­nin­ger til både for­valt­ning og admi­ni­stra­tion i pen­sions­sel­ska­ber­ne/ban­ker­ne. Der tages envi­de­re udgangs­punkt i kun­der­nes sam­ar­bejds­af­ta­le med Pensionshjaelp, Pensionshjaelp afta­le­vil­kår fast­lå­ses ved ind­teg­ning, til iden­ti­fi­ka­tion af hvil­ket veder­lag kun­der­ne skal beta­le til Pensionshjaelp.

Veder­lag til Pensionshjaelp med­reg­nes ikke i simu­le­rin­gen af frem­ti­dig pen­sions­stør­rel­se for pro­duk­tet som kun­den hav­de i afgi­ven­de sel­skab før kun­den blev Pensionshjaelp kun­de. Veder­lag til Pensionshjaelp med­reg­nes kun i esti­ma­tet for frem­ti­dig pen­sions­stør­rel­se for pen­sions­pro­duk­tet kun­den væl­ger via Pensionshjaelp. Der er såle­des tale om en fair sam­men­lig­ning af for­ven­tet frem­ti­dig pen­sions­stør­rel­se i val­get mel­lem opspa­ring via direk­te betje­ning i pen­sions­sel­ska­bet/ban­ken og opspa­ring via mæg­ler­be­tje­ning i pen­sions­sel­ska­bet (med Pensionshjaelp som mæg­ler).

Pro­dukt i afgi­ven­de sel­skab væl­ges kon­kret ved at fin­de det pro­dukt der pas­ser bedst til risi­kopro­fi­len som kun­den valg­te på mødet med Pensionshjaelp på ind­teg­nings­tids­punk­tet. Pro­dukt i afgiv­ne sel­skab fin­des på den­ne måde for at sik­re et tids­sva­ren­de pro­duk­tvalg og under­støt­tel­se af histo­ri­ske pro­duk­tvalg af even­tu­elt udgåe­de pro­duk­ter.

Pensionshjaelp benyt­ter både tid­li­ge­re og nuværen­de kun­ders for­ud­sæt­nin­ger til at give et opda­te­ret ind­blik i Pensionshjaelps kon­kur­ren­ce­dyg­tig­hed i dagens mar­ked, hvor­for ovenståen­de meto­de til iden­ti­fi­ka­tion af pen­sions­pro­dukt i afgi­ven­de pen­sions­sel­skab/bank er nød­ven­dig (Pensionshjaelps kun­der er ind­teg­net over en årræk­ke, hvor pro­duk­tud­bud­det hos de kom­merci­el­le pen­sions­sel­ska­ber har ændret sig løben­de igen­nem peri­o­den).

Til esti­me­ring af for­ven­tet for­bed­ring af pen­sio­nen for nye kun­der, bereg­nes for­bed­rings­po­ten­ti­a­let som hvis alle Pensionshjaelp kun­der blev ind­teg­net på ny, i dagens mar­ked. Såle­des ind­går for­bed­ring­po­ten­ti­a­le for eksi­ste­ren­de og tid­li­ge­re kun­der som data­grund­lag til esti­me­ring af for­ven­tet for­bed­ring for nye kun­der med lig­nen­de for­ud­sæt­nin­ger (per­son­li­ge for­ud­sæt­nin­ger såsom opspa­rings­ho­ri­sont, risi­kop­ræ­fe­ren­ce, nuværen­de pen­sions­sel­skab, ønsket for­valt­nings­stra­te­gi etc.).

Det bed­ste alter­na­ti­ve pen­sions­pro­dukt, via Pensionshjaelp, væl­ges mel­lem pro­duk­ter der har lig­nen­de risi­ko (gen­nem­snit­lig aktie­an­del over tid), med en til­ladt afvi­gel­se på +/- 10 % af valgt gen­nem­snit­lig aktie­an­del, over den til­ba­geværen­de opspa­rings­ho­ri­sont, og med krav om sam­me for­valt­nings­stra­te­gi. Aktiv og semi- aktiv for­valt­ning ses i den­ne for­bin­del­se som gra­der af aktiv for­valt­ning hvor­for kun­der med aktiv for­valt­ning kan bli­ve anbe­fa­let pro­duk­ter med semi- aktiv for­valt­ning og omvendt. Pas­siv for­valt­ning hol­des sepa­rat og kun­der med præ­fe­ren­ce for pas­siv for­valt­ning får såle­des kun anbe­fa­let pro­duktal­ter­na­ti­ver med pas­siv for­valt­ning.

Pro­fi­le­ring fore­ta­ges på bag­grund af oply­ste opspa­rings­ho­ri­sont (for­skel på ønsket pen­sions­al­der og nuværen­de alder) og stør­rel­sen på opspa­rin­ger­ne.

Ken­des den ønske­de pen­sions­al­der ikke, anta­ges den­ne at være 67 år, med­min­dre kun­den er 67 år eller der­over. Her anta­ges pen­sions­al­de­ren at være nuværen­de alder plus ét år. Opspa­rings­ho­ri­son­ten udle­des her­af som pen­sions­al­de­ren fra­truk­ket nuværen­de alder.

Ved pro­fi­le­ring bereg­nes inter­val for for­ven­te­de for­bed­rin­ger ved udvæl­gel­se af de nuværen­de og tid­li­ge­re kun­der, der med hen­syn til opspa­rings­ho­ri­sont og stør­rel­se på opspa­ring er tæt­test på den kon­kre­te pro­fi­le­re­de kun­de. Kri­te­ri­er­ne opspa­rings­ho­ri­sont og stør­rel­se på opspa­ring udvi­des for opnåel­se af en til­stræk­ke­lig stor grup­pe af lig­nen­de kun­der til esti­me­ring af inter­val­let over for­ven­tet stør­rel­se af pen­sions­op­spa­ring på pen­sion­s­tids­punk­tet kan anta­ges at være repræ­sen­ta­tivt for det kon­kre­te kun­de­em­ne.

Ini­ti­elt udvæl­ges kun­der med ens opspa­rings­ho­ri­sont og stør­rel­se af opspa­ring afrun­det til nær­me­ste 100.000 kr. Ved for lil­le en grup­pe af sam­men­lig­ne­li­ge kun­der, til at opnå repræ­sen­ta­ti­vi­tet, udvi­des inter­val­let af opspa­rings­ho­ri­son­ter ind­led­nings­vist med +/- ét år (i for­hold til kun­dens aktu­el­le alder). Er grup­pens stør­rel­se fort­sat for lil­le, udvi­des inter­val­let af opspa­rin­gens stør­rel­se af to omgan­ge med hen­holds­vis +/- 100.000 kr. (i for­hold til kun­dens aktu­el­le depot), opspa­rings­ho­ri­son­ten med yder­li­ge­re +/- 1 år og ende­ligt udvi­des inter­val­let af opspa­rin­gens stør­rel­se af otte omgan­ge, med tjek for opnåel­se af nød­ven­dig grup­pe­stør­rel­se efter hver udvi­del­se, med hen­holds­vis +/- 100.000 kr. Opnår grup­pen ikke en til­stræk­ke­lig stør­rel­se ved udvi­del­se af opspa­rings­ho­ri­son­ten med +/- 2 år og stør­rel­se af opspa­ring med +/- 1 mio. kr., er data­grund­la­get for pro­fi­le­rin­gen ikke til­stræk­ke­lig til at give et til­freds­stil­len­de esti­mat for inter­val­let over for­bed­rings­po­ten­ti­a­le på pen­sion­s­tids­punk­tet.

Der for­ven­tes en grup­pe på mini­mum 60 til­sva­ren­de, nuværen­de eller tid­li­ge­re kun­der for bereg­ning af for­ven­tet for­bed­ring. Det oply­ste inter­val er defi­ne­ret ved hen­holds­vis den tyven­de og fir­sensty­ven­de per­cen­til, for at und­gå ekstre­me afvi­gel­ser.

Den for­ven­te­de stør­rel­se af opspa­rin­gen er bereg­net ved simu­le­ring (Mon­te Car­lo meto­de), hvor der tages høj­de for alle pro­dukt­ka­rak­te­ri­sti­ka såsom aktiv­sam­men­sætning over tid og samt­li­ge omkost­nin­ger (direk­te og indi­rek­te omkost­nin­ger) model­le­ret på måneds­ba­sis. Afkast­for­ud­sæt­nin­ger for hen­holds­vis aktier og obliga­tio­ner føl­ger F&Ps lang­sig­te­de for­vent­nin­ger på 7% og 4% og for­vent­nin­gen kon­ver­ge­rer, fra et udgangs­punkt tæt på 0 % for den kor­te ren­te, mod den lang­sig­te­de for­vent­ning for beg­ge aktiv­klas­ser over en peri­o­de på cir­ka 10 år via simu­le­ring af den kor­te ren­te.