Kan du få flere penge til dig selv, når du går på pension?

Din alder

29 år

Pensionalder

63 år

Din opsparing

Kr.

FORVENTET FORØGELSE:

– kr.

Dit navn

Telefonnummer

Vil du høre mere om dine muligheder?

Tak, du vil blive kontaktet snart

Beregn hvor meget mere du kan få når du går på pension?

De årli­ge omkost­nin­ger har afgøren­de betyd­ning for stør­rel­sen af din pen­sions­for­mue. En pen­sions­ord­ning med lave omkost­nin­ger giver fle­re pen­ge til dig selv den dag, du går på pen­sion. Vi hjæl­per dagligt over 100 danskere med at få et overblik over deres pensioner.

Hvordan gør jeg?

HVOR­DAN: Ind­tast stør­rel­sen på din opspa­ring, vælg din nuværen­de alder og ønsket pen­sions­al­der, og se hvil­ken forø­gel­se vi har kun­ne hjæl­pe vores kun­der, der har sam­me pro­fil som dig, med at opnå.

DET MED “SMÅT”

* Den for­ven­te­de forø­gel­se af pen­sions­op­spa­rin­gen på pen­sion­s­tids­punk­tet opnås ved skif­te til et til­sva­ren­de pro­dukt med lave­re omkost­nin­ger i dit nuværen­de eller et kon­kur­ren­ce­dyg­tigt pen­sions­sel­skab. De oply­ste beløb er base­ret på, hvad vi har kun­net øge pen­sions­op­spa­rin­ger med, for kun­der, der har sam­me pro­fil som dig (alder 57-61 år / opspa­rings­ho­ri­sont på 1-5 år og opspa­ring på 1.600.000 - 2.400.000 kr.).

Se des­u­den vores gene­rel­le anta­gel­ser, der på den­ne side beskri­ver, hvor­dan vi har bereg­net belø­be­ne, og hvor­dan vi udvæl­ger til­sva­ren­de pro­duk­ter.

Belø­be­ne er ale­ne til din ori­en­te­ring. Bereg­nin­gen er udar­bej­det ude­luk­ken­de på bag­grund af oven­nævn­te infor­ma­tion, som vi har mod­ta­get fra dig. Belø­be­ne er ikke et til­bud om eller en opfor­dring til at ind­gå eller opsi­ge afta­ler om admi­ni­stra­tion eller for­valt­ning af din pen­sions­op­spa­ring. Belø­be­ne er ikke udtryk for en ydel­ses-​ eller ren­te­ga­ran­ti. Efter vores opfat­tel­se er bereg­nin­gen kor­rekt og ret­vi­sen­de. Vi påta­ger os imid­ler­tid ikke noget ansvar for, hvor­vidt bereg­nin­ger­ne er præci­se og ret­vi­sen­de, lige­som vi hel­ler ikke påta­ger os noget ansvar for even­tu­el­le tab, der føl­ger af de dis­po­si­tio­ner, som du fore­ta­ger dig på bag­grund af bereg­nin­gen. Pensionshjaelp har ophavs­ret­ten til bereg­nin­gen og de oply­ste beløb, som er til kun­dens per­son­li­ge brug, og dis­se må ikke offent­lig­gøres uden for­ud­gåen­de til­la­del­se.