Privatlivspolitik – Dig og dine data? 

Privatlivspolitik

Her kan du læse hvordan Forsikringshjælp.nu indsamler og behandler oplysninger om dig. Nærværende gælder personoplysninger, som du afgiver til os, eller som du indtaster på vores hjemmesider: www.pensionshjalp.nu og www.forsikringshjaelp.nu.

Forsikringshjælp.nu er dataansvarlig for dine personoplysninger.

 

 1. DATAANSVARLIG

Den juri­di­ske enhed, som er ansvar­lig for behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger er:

Forsikringshjælp.nu ApS

CVR-nr. 39740427

Rugvænget 21B, 1.

2630 Taastrup

info@forsikringshjaelp.nu

Telefon: 71 74 74 14

 

 1. FORMÅL

Dine personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, her­un­der at mål­ret­te vores kom­mu­ni­ka­tion med dig på bag­grund af dine inter­es­se-​ og foku­s­om­rå­der samt kontakte dig med henblik på afdække dine muligheder.

 

 1. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDHENTER VI?

Vi behandler følgende personoplysninger om dig hvis du giver os samtykke til det:

 • Navn, adresse, telefon-nr. & post-nr.
 • Køn
 • E-mail adresse
 • Pensionsforhold i form af selskab, depotstørrelse og horisont
 • Forsikringsforhold i form af selskab og ca. årlig præmie 
 • Bankforhold i form af selskab og lån

Vi kontakter dig på: Telefon, SMS og E-mail. 

 

 1. KILDER

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig (Pensionsberegner, Forsikringsquiz, Landing pages eller i telefonen) 
 • Offentlige tilgængelig kilder, herunder CVR. Registre og digitale telefonbøger
 • Online kilder, herunder f.eks. sociale medier og lignende

 

 1. BEHANDLINGSGRUNDLAG

Vi behandler dine personoplysninger baseret på grundlag beskrevet i punkt 1. Dine personoplysninger vil blive behandlet af vores subbrand, Pensionshjælp.nu, som er en del af Forsikringshjælp.nu. Dine personoplysninger kan også blive behandlet i forsikringsøjemed hos moderselskabet Forsikringshjælp.nu ApS. 

 

 1. MODTAGER

Dine personoplysninger vil blive behandlet af os, vores IT-leverandører samt samarbejdspartnere, som er potentielle for dine behov. De potentielle modtagere kan være Forsikringsmæglere/rådigvere, Pensionsrådgivere, Banker og andre kreditinstitutter. Vi kontakter dig via telefonen, sms og e-mail. 

 

 1. OPBEVARING

Vi vil opbe­va­re per­so­nop­lys­nin­ger så læn­ge det er nød­ven­digt til de formål, der er nævnt.

Oplys­nin­ger ind­sam­let som grund­lag for at kon­tak­te dig slet­tes sene­st et år efter de er ind­sam­let, med min­dre vi i mel­lem­ti­den leve­re en service til dig.

Hvis du anmo­der os om ikke at kon­tak­te dig igen, opbe­va­rer vi oplys­ning her­om i fire år fra vores sene­ste kon­takt med dig. Vi opbe­va­rer i så fald ale­ne de oplys­nin­ger, der er nød­ven­di­ge for at sik­re, at vi ikke kon­tak­ter dig igen

 

 1. PLIGTMÆSSIG INFORMATION

De oplys­nin­ger, vi behand­ler om dig er nød­ven­di­ge for, at vi kan leve­re en fag­ligt for­svar­lig og kor­rekt råd­giv­ning til dig. Det er fri­vil­ligt, om du giver os oplys­nin­ger­ne; men hvis du ikke giver os kor­rek­te og fyl­dest­gøren­de oplys­nin­ger, kan det være til hin­der for, at vi kan leve­re den ønskede ser­vi­ce.

 

 1. DINE RETTIGHEDER
 • Du har ret til at anmo­de om ind­sigt, berig­ti­gel­se eller slet­ning af dine per­so­nop­lys­nin­ger. 
 • Du har også ret til at mod­sæt­te dig behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger og få behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger begræn­set. 
 • Du har også ube­tin­get ret til at mod­sæt­te dig behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger til brug for direk­te mar­keds­føring
 • Hvis behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger er base­ret på dit samtyk­ke, har du ret til at til­ba­ge­kal­de dit samtyk­ke til enhver tid. Din til­ba­ge­kal­del­se vil ikke have betyd­ning for lov­lig­he­den af behand­lin­gen fore­ta­get inden din til­ba­ge­kal­del­se af dit samtyk­ke. 
 • Du har ret til at mod­ta­ge de per­so­nop­lys­nin­ger, som du selv har afgi­vet, i et struk­tu­re­ret, almin­de­ligt anvendt og maskin­læs­bart for­mat (data­porta­bi­li­tet). 
 • Du kan altid ind­gi­ve en kla­ge til en data­be­skyt­tel­ses­til­syns­myn­dig­hed – i Dan­mark vil det være Data­til­sy­net, Bor­ger­ga­de 28, 1300 Køben­havn K – se mere på data­til­sy­net.dk

Du kan gøre brug af dine ret­tig­he­der ved at kon­tak­te os på info@forsikringshjaelp.nu.

 

 1. COOKIES
 2. Vi anvender cookies til følgende formål:
 3. Teknisk funktionalitet– Det er vigtigt for os, at du får den bedst mulige oplevelse, når du benytter vores site, og derfor gemmer vi dine præferencer.
 4. Trafikmåling – Ved at måle den trafik, der er på vores site, ved vi, hvor mange der besøgende vi har. Det er vigtigt, så vi kan sørge for, at vores servere kan holde til trafikken, og samtidig kan vi dokumentere det overfor eventuelle annoncører.

 

 1. Hvad er cookies?

En cookie består af en tekstfil, der bliver lagret i din browser. Den har til formål at kunne genkende dén enhed, du besøger vores site med – og husker altså hvordan du har ageret, sidst du besøgte vores side. Vi gemmer ingen personlige oplysninger, og de kan ikke indeholde virus. Mere info omkring cookies og guide til, hvordan de håndteres kan læses her: http://minecookies.org/cookiehandtering

 1. Google analytics

Vi anvender cookies fra Google Analytics, så vi kan måle, hvor meget trafik der er på vores website. Ønsker du at fravælge cookies fra Google Analytics, kan du klikke her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout